สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

สอบตั้งแต่วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน

ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

คลิกดาวน์โหลดประกาศ

Final-Examination-and-Assessment-1