ขอเชิญ ผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าฟังการบรรยายใน โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคนทุกช่วงวัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญ ผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าฟังการบรรยายใน
โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคนทุกช่วงวัย
โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี