สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โครงการ”ราชภัฏแคมปิ้ง 2019” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โครงการ”ราชภัฏแคมปิ้ง 2019” รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,072 คน