รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โครงการราชภัฏ Camping รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โครงการราชภัฏ camping รุ่นที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562  จำนวน 587 คน  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี