ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปี 2561

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

ห้องสอบสัมภาษณ์ ชุดที่ 1 ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา –> คณะครุศาสตร์ , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์

ห้องสอบสัมภาษณ์ ชุดที่ 2 ห้องรับรองกองพัฒนานักศึกษา –> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะวิทยาการจัดการ , คณะนิติศาสตร์

Good_T62