ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข่าวดีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) รับสมัครทุนนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12-21 กันยายน 2561  ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ คณะที่สังกัด

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข่าวดีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) รับสมัครทุนนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12-21 กันยายน 2561  ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ คณะที่สังกัด

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ ม. 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00
2. มีคะแนนผลการสอบ O-NET
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คลิก

good-scholarship-61