ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา

ครั้งที่ 2/2561

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องเฟื่องฟ้า 4 ชั้น 4  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2561

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 ผลการดำเนินงานฝ่ายงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

4.2 สรุปรายชื่อนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561

4.3 แจ้งผลโครงการร่วมกันพัฒนาหลักสูตร/ออกแบบหลักสูตรใหม่ (WIL)

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (งบประมาณ 2562)

5.2 แนวทางการศึกษาดูงานสหกิจศึกษาสำหรับต่างประเทศ

5.3 รายชื่อสถานประกอบการสำหรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ประจำภาคการศึกษา 2/2561

5.4 เสนอชื่อคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษาตัวแทนจาก
สถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ