ประชุมคณะอนุกรรมการและผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระการประชุม

คณะอนุกรรมการและคณะผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

ครั้งที่ 3/2561

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2561

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 แบบประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

4.2 การรายงานผลการจัดทำเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2562

5.2 สำรวจข้อมูลการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน

5.3 รายชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

5.4 ผลการวิเคราะห์ผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ดำเนินการโดย  ฝ่ายหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี