ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60 ให้ตรวจสอบรูปในระบบบริการการศึกษา ต้องเป็นรูปชุดครุยเท่านั้น ให้สแกนรูปส่งมาทาง E-MAIL tabian.sru@gmail.com เพื่อเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60 ให้ตรวจสอบรูปในระบบบริการการศึกษา http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp ต้องเป็นรูปชุดครุยเท่านั้น ให้สแกนรูปส่งมาทาง E-MAIL tabian.sru@gmail.com เพื่อเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561


การตั้งชื่อไฟล์รูปที่สแกน ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น รหัสประจำตัวนักศึกษา

ชื่อเรื่องในการส่ง e-mail เป็น ชื่อ-นามสกุล


หมายเหตุ ให้ส่งเฉพาะคนที่รูปในระบบยังไม่เปลี่ยนเป็นชุดครุยเท่านั้น