สถิติจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน รักษาสภาพ สถานะการชำระเงิน นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สถิติจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน รักษาสภาพ สถานะการชำระเงิน นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คลิกดาวน์โหลด ภาคปกติ

Student Statistics 1-61

คลิกดาวน์โหลด ภาคกศ.บท.

สถิติจำนวนผู้มาลงทะเบียน ลาพัก สถานะชำระเงิน กศ.บท.1-61