ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธที่ 8 ส.ค. 2561 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ส่วนที่ 1 ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 2 บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 4 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดที่ 9 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 10  หลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM

ตัวชี้วัดที่ 11  นักศึกษาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบสหกิจศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12  สัดส่วนของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 13  การพัฒนาหลักสูตรสาขาขาดแคลน

ตัวชี้วัดที่ 23  บุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้เพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการจัดทำและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ตัวชี้วัดที่ 3  มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน