ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561 วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 1/2561

วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

——————————————-

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 2/2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 2/2560

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

5.2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ