ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ระงับการออกเกรด การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้นักศึกษาที่มีชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด่วนที่สุด

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ระงับการออกเกรด การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้นักศึกษาที่มีชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด่วนที่สุด

  1. นางสาวรัตติกร รัตนพันธ์                 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  2. นางสาวสุวนันท์ คงเวช                   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  3. นางสาวเทพิน โทอุบล                    นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  4. นางสาวกานต์กวินทร์ ศิลป์ท้าว       นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

ระงับใบรายงานผลการเรียน และ ปริญญาบัตร 

  1. นางสาวนภสร พุ่มทอง                     นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ