ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2561 วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2561 ที่ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี