กำหนดการรับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ให้ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 2 -6 ก.ค. 2561