ประมวลภาพโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 มิ.ย. 2561

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 2 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตามผลตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 5 เรื่องเสนอพิจารณา

5.1 ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยด้านงานวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

5.2 ปฏิทินการดำเนินงานวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

5.3 การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ