ประกาศให้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียน ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 มารับคู่มือนักศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการจัดทำคู่มือนักศึกษาใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้จึงขอให้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียน ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 มารับคู่มือนักศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป