โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

โครงการ นรงค์

 

ประมวลภาพการประชุม