สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียน ของนักศึกษาใหม่ ปี 1 รหัส 61 ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2561