รายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 3 , 3/2 , 3.5 , รอบเพิ่มเติม , รอบพิเศษ วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 3 , 3/2 , 3.5 , รอบเพิ่มเติม , รอบพิเศษ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนผู้มารายงานตัววันที่ 20 มิ.ย. 2561  1,321 คน

รวมผู้รายงานตัวทั้งหมดทุกรอบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 3,141 คน

รายงานตัวเป็นนักศึกษา ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ( ตึก 9 ชั้น )