ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 เป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

เป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2561

p1-61

ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561