โครงการประชุมปฏิบัติการทวนสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและจัดทำรายงานผล การดำเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.7) วันที่ 13-14 มิ.ย. 2561

โครงการประชุมปฏิบัติการทวนสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและจัดทำรายงานผล การดำเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.7) วันที่ 13-14 มิ.ย. 2561