สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ที่สอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 , รอบที่ 3/2 และรอบรับสมัครเพิ่มเติม วันที่ 11 มิ.ย. 2561 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ที่สอบผ่านการคัดเลือก

รอบที่ 3 , 3/2 และรอบรับสมัครเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561