ประกาศด่วน ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทำการประเมินตนเองตามผลการเรียนรู้ ประเมินได้ในวันที่ 5 – 7 มิ.ย. 2561 เท่านั้น

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ( หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป )

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทำการประเมินตนเองตามผลการเรียนรู้

คลิกแบบประเมินได้ในวันที่ 5 – 7 มิ.ย. 2561 เท่านั้น

 

แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5oCmT_MGQObs37KxP0WXKcD77uEAtqMYk221P5h1HjIIg7g/viewform

 

แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMJrquS-6zCraeikSTQ44aNnjr3SUKt6PUt3IrWGhwFlGGOA/viewform?usp=sf_link