แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ภาคปกติที่ขอลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

  1. ผู้ที่จะลงทะเบียนได้ต้องเป็นนักศึกษาที่มีแผนการเรียน หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2560
  2. กรณีลงทะเบียนสมทบกับภาค กศ.บท. ผู้มีความประสงค์จะสมทบจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วสำเร็จการศึกษา 3/2560 และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 ให้บันทึกข้อความเพื่อขอลงสมทบภาค กศ.บท. ได้ตั้งแต่  17 เมษายน  –  30 พ.ค. 2561

2.2 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร และขอความเห็นในกรณีนักศึกษาจะลงสมทบกับ ภาค กศ.บท.

2.3 เสนอคณบดีที่นักศึกษาสังกัด  เพื่อขอความเห็นชอบการลงทะเบียนลงสมทบกับ ภาค กศ.บท.

2.4 เสนอผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ผู้ได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจสอบข้อมูล

2.5 เสนออธิการบดีเพื่อขออนุญาตลงทะเบียนเทอม 3/2560

2.6 เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิการ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่จะขอลงทะเบียนผ่านระบบ www.reg.sru.ac.th  

ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561

2.7 กรอกแบบฟอร์มขอลงสมทบ ภาค กศ.บท. พร้อมแนบบันทึกข้อความที่อนุญาต ยื่นที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2.8 ให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบข้อมูลรายวิชาที่ลงทะเบียนในระบบ www.reg.sru.ac.th

  1. ในกรณีที่ขอเปิดพิเศษ การเปิดพิเศษในภาคเรียนที่ 3/2560 จะต้องไม่เป็นวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (GED) และนักศึกษาที่ขอเปิดวิชาพิเศษต้องเป็นนักศึกษาที่เมื่อลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าว ต้องสำเร็จการศึกษาโดยรายวิชาที่ขอเปิดพิเศษต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแนวปฏิบัติการเปิดพิเศษ ได้แก่ เป็นรายวิชาที่ติด E หรือเป็นรายวิชาที่ไม่เปิดแล้วในหลักสูตรใดๆ ของมหาวิทยาลัย
  2. สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียน 3/2560 ค่าใช้จ่ายคิดตามประเภทนักศึกษาของนักศึกษา