ประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 61

ประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 61 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

3.1 หลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM

3.2 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

4.2 การดำเนินงานสหกิจศึกษาระดับคณะ

4.3 โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน

4.4 บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาและการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา

4.5 การกรอกรายละเอียด มคอ.3 ปีการศึกษา 1/2561 และ 2/2561 ในระบบบริการการศึกษา

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ