สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กำหนดการตรวจเยี่ยมสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561