ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียน ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 5 มี.ค 2561 มิฉะนั้นต้องพักการเรียน 2/2560 และต้องลงวิชาฝึกใหม่ ในเทอม 1/2561

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียน

ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 5 มี.ค 2561

มิฉะนั้นต้องพักการเรียน 2/2560 และต้องลงวิชาฝึกใหม่ ในเทอม 1/2561