ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องสภา 3 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่)

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา
ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561
ณ ห้องสภา 3 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่)