การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตำราราชาภิเษกระดับคณะ ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 2 มี.ค. 2561

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตำราราชาภิเษกระดับคณะ ครั้งที่ 1/2561

ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี