ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม โครงการการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning

เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยวิทยากร ดร.อลงกต ยะไวทย์

ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล