ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากร เข้าพบ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากร เข้าพบ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร