สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 ดร.พรทิพย์ วิมลทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา  กลุ่มงานทะเบียน สหกิจศึกษา การพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป การรับเข้านักศึกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โดย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ นางสาวสินี กะวิ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี