ประชุมโครงการตำราราชาภิเษก วันที่ 1 ก.พ. 61 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ได้จัดประชุมโครงการตำราราชาภิเษก

ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี