ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มกราคม ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มกราคม ประจำปีการศึกษา 2561

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://admission.sru.ac.th/congratulations-sru60/

ติดต่อรับเอกสารได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตึก 9 ชั้น อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

ในวันและเวลาราชการ รับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นต้นไป