ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตำราราชาภิเษกระดับคณะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตำราราชาภิเษกระดับคณะ