ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วาระการประชุม

    วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2559

1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

    วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการ

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560

    ­วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและการติดตามการประชุม

ไม่มี

    ­วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

4.2 แนวทางในการควบรวมหลักสูตรคอมพิวเตอร์

4.3 แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

    วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ