ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค. 2559 – 30 ก.ค. 2560 เข้าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2560 เว็บไซต์ http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp ระบบบริการการศึกษา

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ให้ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค. 2559 – 30 ก.ค. 2560

เข้าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2560

เว็บไซต์ http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp ระบบบริการการศึกษา

เมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิต