ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศ/ที่ปรึกษา การปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศ/ที่ปรึกษา
การปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง แต่งตั้ง อาจารย์นิเทศ

scan25601215-132438

 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการทั่วไป

 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 

สาขาวิชาการบัญชี

 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

 

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม