โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรผลิตครู วันที่ 13 ธ.ค. 60 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

เมื่อวันพุธที่ 13 ธ.ค. 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรผลิตครู

ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์