ประชุมผู้รับผิดชอบกำกับติดตามและประสานงาน ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต วันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 09:00 – 12:00 น. ห้องประชุม MSC๒ คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมผู้รับผิดชอบกำกับติดตามและประสานงาน

ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 1 กรกฎาคม 2560)

ภายใต้ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 09:00 – 12:00 น. ห้องประชุม MSC๒ คณะวิทยาการจัดการ