ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี1 รหัส60 ที่ขอใบรับรองครูคืนถิ่น ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี1 รหัส60 ที่ขอใบรับรองครูคืนถิ่น

ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน

   1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสำเร็จการศึกษา

   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน