แจ้งข้อกำหนดการขอลงทะเบียนสมทบ เพิ่ม-ถอน รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2/2560

แจ้งข้อกำหนดการขอลงทะเบียนสมทบ เพิ่ม-ถอน รายวิชา

การยื่นเอกสารขอสมทบที่สำนักส่งเสริมฯได้ตั้งแต่ 27- 30 พฤศจิกายน 2560 (ทั้งนี้นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องต่อ อ.ผู้สอน และ อ.ที่ปรึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้)

 1. นักศึกษา ภาคปกติ ที่จะขอลงทะเบียนเพิ่มเติมจากแผนการเรียน ได้เฉพาะผู้ที่ติด E, W หรือพักการเรียนไว้  โดยสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 25 หน่วยกิต (ซึ่งจะพิจารณาเกรดเฉลี่ยรวมว่าเหมาะสมกับการเรียนด้วยหรือไม่)  และนักศึกษา ภาค กศ.บท. ลงได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนวิชาล่วงหน้าก่อนแผนการเรียน
 2. กรณีต้องการสมทบเรียนกับนักศึกษากลุ่มอื่น ให้ดำเนินการขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน โดยใช้แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตลงทะเบียนเรียนสมทบ คร.11 โดยผ่านการรับรองจาก อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ยื่นคำร้อง คร.11 ดังกล่าวที่สำนักส่งเสริมฯ (ซึ่งทางสำนักส่งเสริมฯจะแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ให้นักนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเอง)  
 3. นักศึกษาภาคปกติไม่อนุญาติลงสมทบภาค กศ.บท. หรือโครงการพิเศษต่าง ๆ หรือต่างศูนย์การศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560 เนื่องจากช่วงเวลาเรียนไม่สอดคล้องกัน
 4. ในการขออนุญาตสมทบรายวิชาใด ๆ ต้องกรอกข้อมูลชัดเจน เช่น การกรอกรายละเอียด Section 
 5. สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ลงรายวิชาเลือกเสรี ให้ลงทะเบียนรายวิชา  ที่ Setion ขึ้นต้นเป็น X……. แต่หากกลุ่มเรียนดังกล่าวเต็ม สามารถไปลงสมทบรายวิชาในกลุ่มเรียนอื่นได้  โดยยื่นคำร้องสมทบเรียน (คร.12)  โดยรายวิชาดังกล่าว ต้องไม่ใช่วิชาบังคับของสาขาวิชา  หรือวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะทางของสาขา  และต้องผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน  และ อาจารย์ที่ปรึกษา  ยื่นคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 6. กรณีวัน – เวลา เรียนของรายวิชานั้น ๆ ตรงกัน ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เพื่อของลงเรียนได้
 7. กรณีวัน – เวลา สอบของรายวิชาที่จะลงเพิ่มเติมเป็นวัน – เวลาเดียวกัน แต่เวลาเรียนสามารถลงเรียนได้ ให้ทำบันทึกขออนุญาตสอบนอกตารางโดยมีอาจารย์ผู้สอนอนุญาต เมื่อส่งบันทึกข้อความแล้วทางสำนักส่งเสริมฯ จะเป็นผู้ดำเนินการลงรายวิชาเรียนให้กับนักศึกษา ให้นักนักศึกษาตรวจสอบรายวิชาในรายการลงทะเบียน วิชาที่ไม่สามารถขอสอบนอกตารางได้คือหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป [GED] เนื่องจากจัดสอบโดยส่วนกลางผู้ดูแลรายวิชาศึกษาทั่วไป
 8. Section ที่ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงสมทบ คือ Section ที่ขึ้นต้นด้วย P เช่น P01 เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ขอเปิดเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่จะขอสำเร็จการศึกษาและเป็นการเปิดได้เฉพาะรายบุคคลพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ระเบียบการขอเปิดรายวิชาพิเศษ
 9. นักศึกษาที่เรียนวิชา หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (ปี 60) ไม่อนุญาตให้ลงวิชา  หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ปี 54  เช่น  นักศึกษาปีเข้า 2560  สาขานิติศาสตร์  สาขาพยาบาลศาสตร์  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

10.นักศึกษาที่ต้องการ รีเกรด เนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 สามารถลงรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนได้ ไม่จำกัดคณะ แต่มีข้อกำหนดดังนี้

 • เป็นรายวิชาที่ไม่เคยเรียนมาก่อน
 • ไม่เป็นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป(เนื่องจากจัดเป็นวิชาหมวดพื้นฐานที่นักศึกษามักจะลงเรียนตามแผนการเรียนไปแล้ว)
 • ไม่เป็นรายวิชาเฉพาะที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง เช่น การจัดการเชิงกลยุทธ์ บัญชีชั้นสูง หลักวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
 • สามารถเลือกวิชาที่มี ขึ้นต้นด้วย X ได้ทุกรายวิชาที่ไม่ซ้ำกับที่เคยเรียนมาก่อน

หมายเหตุ :

 1. กรณีที่ขอเปิดที่นั่งเพิ่มเติม หากกรณีที่ที่ห้องเรียนมีขนาดเล็ก สำนักส่งเสริมฯ จะพิจารณาความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก
 2. นักศึกษาต้องดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง และต้องพิมพ์ใบชำระเงินเก็บเป็นหลักฐานทุกคน  เพื่อเป็นหลักฐานรายวิชา รายวิชาที่ลงทะเบียนทุกรายวิชาจะต้องปรากฏในใบชำระเงินทุกรายวิชา ถือว่าเป็นการลงทะเบียนโดยสมบูรณ์