โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น ๓ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

project-coop

 

กลุ่มเรียนและสาขาดังต่อไปนี้

แขนงวิชาการจัดการทั่วไป

57061.121 การจัดการทั่วไป

57062.122 การจัดการทั่วไป

57063.123 การจัดการทั่วไป

57064.124 การจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

57061.121 การจัดการทั่วไป

57062.122 การจัดการทั่วไป

57063.123 การจัดการทั่วไป

57064.1214การจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

57073.121 โลจิสติกส์

57074.122 โลจิสติกส์

สาขาวิชาการบัญชี

57078.121 บัญชี

57079.122 บัญชี