ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๓/2560 วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม 2560 เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผดุงชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา

ครั้งที่ ๓/2560

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม 2560 เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมผดุงชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ระเบียบวาระการประชุมที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่  2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/2560

ระเบียบวาระการประชุมที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๒/2560

ระเบียบวาระการประชุมที่  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.1 การจับคู่นักศึกษากับสถานประกอบการ

๕.2 คู่มือสหกิจศึกษา

๕.๓ สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

๕.๔ แผ่นผับประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสหกิจศึกษา

๕.5 หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

๕.6 หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่น ๆ