การประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การบันทึก มคอ.2

1.2 การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560

3.1 แนวปฏิบัติในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

3.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา

3.3 การติดตามผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เรียนร่วมกันหลายหลักสูตร

 

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาหลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM

4.2 พิจารณาจำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.3 พิจารณาความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

 

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ