ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการปฏิบัติตนในการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 1/2560 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่องการปฏิบัติตนในการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 1/2560 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

pk

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘

document

 

แนวปฏิบัติในการเข้าสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

guideline