ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา สามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบ – ห้องสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา สามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบ – ห้องสอบ

ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามประกาศ

Exam schedule1-60