ประกาศวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 1/2560

ประกาศวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 1/2560

ภาคปกติ วันที่ 26 ก.ย. 2560

ภาคกศ.บท. วันที่ 15 ต.ค. 2560