ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินงานสหกิจศึกษา วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เวลา 10.00 – 15.00 น.

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ณ ห้องวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
เวลา 10.00 – 15.00 น.